Klantenbescherming

 

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

Kantoor Van der Cruys

Kerkstraat 26 1742 Ternat

KBO: 0425.790.903

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 20256 A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van het FSMA op www.fsma.be.

 Verdere bereikbaarheid:

 • Telefonisch bereikbaar op het nummer 02/582 47 77
 • We ontvangen uw e-mails graag op E-mail: info@kantoorvandercruys.be
 • Op uw verzoek komen we graag bij u langs
 • Wij helpen u graag verder in het nederlands

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

Onze dienstverlening en aangeboden producten

Aangeboden producten en diensten

 

 1.1.   Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling 

 

 “Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

 

 1.2.   Nummers van de takken en de titulatuur

 

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

 1.3.   Polisvoorwaarden (informatie onder andere uit de Sector Catalog)

 

Onze verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor  onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Ons belangenconflictenbeleid

 1. 1.     Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 1. 2.     Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-      Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt; -      Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie; -      Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan; -      Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend; -      Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling. -      Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en); -      Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 

 1. 3.   Wat is de procedure?

                      

 1. 4.   Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

Huidig Beleid is van toepassing vanaf 01-01-2020:

Globaal Kader

 

Bij het verrichten van bemiddelingsdiensten inzake verzekeringsdistributie kunnen zich belangenconflicten voordoen. Een belangenconflict is een conflict dat naar aanleiding van de dienstverlening aan het cliënteel ontstaat tussen de belangen van ons kantoor met inbegrip van al de personen verbonden met ons kantoor enerzijds en de plicht om zich op een loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de cliënt. Hetzelfde is mogelijk indien een cliënt zou worden bevoordeeld ten nadele van een andere cliënt van ons kantoor.

 

De belangenconflicten kunnen zich op twee niveaus voordoen:

 

 1.        i.          tussen ons kantoor met inbegrip van de bestuurders, de effectieve leiders, de werknemers, de subagenten of andere personen die rechtstreeks of onrechtstreeks door een zeggenschapsband met ons kantoor verbonden zijn en het cliënteel;

 

 • of

 

 1.      ii.          tussen de cliënten onderling.

 

 

Beleidslijnen

 

Ons kantoor neemt zowel algemene beheersmaatregelen als specifieke beheersmaatregelen met betrekking tot de geïdentificeerde mogelijke belangenconflicten eigen aan ons kantoor.

 

 

De volgende types van beheersmaatregelen worden door ons kantoor onderkend:

 • maatregelen met betrekking tot de beperking van de informatie-uitwisseling tussen personen die in verschillende hoedanigheid betrokken zijn bij verzekeringsbemiddelingsdiensten met een belangrijk risico op belangenconflicten;
 • maatregelen met betrekking tot het afzonderlijk toezicht op personen van wie de hoofdtaak een verhoogd risico op belangenconflicten inhoudt;
 • maatregelen in verband met de verloning van medewerkers.

Concrete belangenconflicten die zich voordoen, worden aan de leiding van de onderneming en aan de verantwoordelijke voor het belangenconflictenbeheer gerapporteerd.

Indien belangenconflicten niet afdoende kunnen worden opgevangen door organisatorische en administratieve maatregelen, zal ons kantoor transparantie verstrekken ten aanzien van haar cliënt(en). Dat zal ze doen door de cliënt hierover te informeren op de manier hiertoe door de cliënt gekozen.

Ons kantoor erkent echter dat transparantie wordt beschouwd als een noodoplossing. In eerste instantie zal ons kantoor immers steeds nagaan of het belangenconflict ons kantoor niet verhindert om loyaal, billijk en professioneel te handelen. In het geval ons kantoor van oordeel is dat zij niet kan optreden wegens een belangenconflict, behoudt ons kantoor  zich het recht voor om de dienstverlening te weigeren of te staken.

 

Algemene beheersmaatregelen

Ons kantoor heeft in het algemeen de volgende beheersmaatregelen in werking gesteld:

 

•       Leadership by example

 

Het bestuur / (senior) management van ons kantoor draagt de waarden uit die het vermijden en beheersen van belangenconflicten voorstaan en brengt dit beleid ten uitvoer in de praktijk. Het bestuur onthoudt zich ervan medewerkers te vragen dat ze zouden afwijken van de regels van het belangenconflictenbeleid.

 

 

 

 

 

•       Interne organisatie

 

Peter Van der Cruys werd aangeduid als verantwoordelijke binnen ons kantoor voor het beheer van de belangenconflicten. Niettemin erkent het bestuur / (senior) management de eindverantwoordelijkheid te dragen in verband met het Beleid.

 

 • Ons kantoor zet zich op loyale, billijke en professionele wijze in voor de belangen van de cliënt.

 

 • Objectiviteit

 

Ons kantoor (en de met ons kantoor verbonden personen) zet(ten) de belangen van de cliënt op de eerste plaats.  Er wordt dan ook streng op toegezien dat de dienstverlening  aan de cliënt loyaal, billijk en professioneel gebeurt.  In lijn hiermee is het steeds de intentie van ons kantoor cliënten op een objectieve wijze te behandelen en het principe van niet-discriminatie in acht te nemen.

 

Ons kantoor neemt zich voor om indien mogelijk een dossier niet te laten behandelen door een medewerker die familiale of vriendschapsbanden heeft met de betrokken cliënt. Indien dit toch het geval zou zijn, neemt ons kantoor zich voor om een “vier ogen”-principe toe te passen.

Onder supervisie van de verantwoordelijke voor de belangenconflicten zal ons kantoor het schadegeval waarin verschillende cliënten betrokken zijn, laten behandelen door evenveel verschillende medewerkers van het kantoor als er verschillende cliënten betrokken zijn bij het schadegeval.

 

 • Het bestuur, management, werknemers en subagenten van ons kantoor mogen geen/beperkt nevenactiviteiten ontwikkelen die een reëel of potentieel belangenconflict zouden vormen voor het bedrijf van een cliënt van het kantoor. Alle nevenactiviteiten van hierboven genoemde personen moeten worden meegedeeld aan de verantwoordelijke voor het beheer van belangenconflicten. 

 

 • Voeren een beleid met betrekking tot de opleiding van de medewerkers en zichzelf

 

Ons kantoor zorgt voor een geschikte opleiding van haar medewerkers zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen. Ons kantoor zal in dit verband een duidelijk beleid voeren.

 

 • Voeren van een beleid met betrekking tot verloning en het ontvangen van geschenken en voordelen in natura.


Ons kantoor stippelt een gepast beleid uit met betrekking tot de verloning van haar medewerkers waarin ook wordt uiteengezet of en in welke mate geschenken en voordelen in natura mogen worden aangenomen door ons kantoor, haar medewerkers en de verbonden personen ( zie bijlage 1).

 

 

 • I.g.v. advies op basis van onpartijdige analyse

Wanneer ons kantoor adviseert op basis van onpartijdige analyse, neemt zij volgende concrete maatregelen om deze onpartijdigheid te realiseren:

-        Offerte-aanvraag gelijktijdig en op het te verzekeren risico

-        gelijkheid van waarborgen, dekkingen, vergoedingen, (on)kosten

 

Lijst van potentiële belangenconflicten

 

 • Ons kantoor kan financieel gewin halen of een financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt:

-        Plaatsen en vooral het verplaatsen van polissen bij (verschillende) verzekeringsondernemingen;

-        Abritragevoorstellen aan de cliënten inzake spaar- en beleggingsverzekeringen

-        [eventueel verder aan te vullen op basis van de concrete kantoorsituatie]

-        Weigeren van klanten met grote schadelast om een slechtere S/P(schade/premieverhouding) te vermijden. Een slechtere S/P kan leiden tot minder commissie of tot minder kortingsmogelijkheden

 

 

 • Ons kantoor heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte verzekeringsbemiddelingsdienst of een namens de cliënt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat; ons kantoor ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor een ten behoeve van de cliënt verrichte verzekeringsbemiddelingsdienst een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst, of zal een dergelijk voordeel ontvangen:  

 

-        Naar aanleiding van het advies over en/of het sluiten van verzekeringscontracten kunnen zich belangenconflicten voordoen indien dit gebeurt op basis van:

 • de hoogte van de commissie verbonden aan het verzekeringscontract voor ons kantoor (vb. de cliënt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor ons kantoor de hoogste commissie ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de cliënt);
 • de nog te verwachten (volume)commissies of beheerprovisies voor ons kantoor (vb. de cliënt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor ons kantoor de hoogste volumecommissie ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de cliënt);
 • winstdelingen vanuit verzekeringsondernemingen voor ons kantoor (vb. de cliënt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor ons kantoor een winstdeling ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de cliënt);
 • voordelen in natura voor ons kantoor die afhankelijk zijn gesteld van het volume van de afgesloten verzekeringscontracten (vb. de cliënt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor ons kantoor eenof ander voordeel in natura als een reis ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de cliënt);
 • andere financiële belangen (vb. een ‘te hoge’ schaderatio bij een bepaalde verzekeringsonderneming of voor een bepaald product, waarvoor ons kantoor op de ene of andere manier wordt gesanctioneerd);
 • de mate van gebondenheid aan bepaalde verzekeringsondernemingen (bv. voor een bepaalde type verzekering is ons kantoor slechts makelaar voor een beperkt aantal verzekeringsondernemingen; als bankagent adviseert ons kantoor verzekeringsproducten bij dezelfde marktspeler die zowel bank- als verzekeringsdiensten aanbiedt,…);

 

-        (substantiële) belangen van ons kantoor (of onze medewerkers of subagenten) in een verzekeringsmaatschappij van meer dan 10% of (substantiële) belangen van een verzekeringsmaatschappij in ons kantoor van meer dan 10%;

 

-        informatie die door ons kantoor wordt verkregen uit hoofde van een andere activiteit (vb. informatie die de dienstverlener heeft bekomen in zijn activiteit als bankagent);

 

 

•       Ons kantoor heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten primeren op het belang van de cliënt in kwestie:

-        Naar aanleiding van het advies over en/of het sluiten van verzekeringscontracten kunnen zich eveneens belangenconflicten voordoen door ongelijke behandeling van de cliënten op basis van niet verantwoorde criteria zoals:

 • familiale, zakelijke of vriendschapsbanden die ons kantoor heeft met een bepaalde cliënt (vb. er wordt korting gegeven of vermindering van de dossierkosten);
 • financiële draagkracht van de cliënt (vb. er wordt korting gegeven of een aanzienlijke korting of vermindering van de dossierkosten);
 • duurtijd en omvang van de handelsrelatie tussen de cliënt en ons kantoor (bv. enkel voor een jarenlange cliënt worden de dossierkosten aanzienlijk verminderd of weggelaten);
 • de vrijgevigheid van de cliënt ten aanzien van ons kantoor (vb. er worden door de cliënt bepaalde giften gedaan die abnormaal zijn voor de sector);

 

-        Er kunnen zich belangenconflicten voordoen door ongelijke behandeling van de schadedossiers van verschillende kantoorcliënten op basis van niet verantwoorde criteria zoals:

 • familiale, zakelijke of vriendschapsbanden (vb. de bevoordeling in dienstverlening tussen dit type van cliënten);
 • duurtijd en omvang van de handelsrelatie tussen de cliënt en ons kantoor (vb. de bevoordeling in dienstverlening);
 • de vrijgevigheid van een cliënt ten aanzien van ons kantoor;

 

-        Er kunnen zich eveneens belangenconflicten voordoen indien er meerdere cliënten betrokken zijn bij hetzelfde schadegeval. In dit geval zou een onderscheid op basis van de hierboven vermelde criteria het voorwerp kunnen zijn van een belangenconflict.

 

 

 

 

 

 

•       Ons kantoor oefent hetzelfde bedrijf uit als de cliënt:

 

-        Het voeren van hetzelfde bedrijf als de cliënt door iemand die met ons kantoor verbonden is (bestuurder/zaakvoerder, manager, werknemers, subagenten); niet van toepassing.

 • Andere belangenconflicten eigen aan ons kantoor gelet op de bijkomende bankactiviteit : niet van toepassing. 

Register van belangenconflicten

Ons kantoor houdt een register bij van concrete belangenconflicten die zich hebben voorgedaan. Het register wordt systematisch en regelmatig bijgewerkt.

 

Evaluatie en effectiviteit

Het bestuur/(senior) management van ons kantoor zal op jaarlijkse basis de effectiviteit van huidig beleid nagaan. Daarnaast zal indien nodig bijv. naar aanleiding van de  wijziging van het reglementair kader, een fusie … het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Bijlage Belangenconflictenbeleid - register

Annex 1: Register van Belangenconflicten

In dit register worden de belangenconflicten opgelijst die zich voordoen en die een wezenlijk risico met zich meebrengen dat de belangen van één of meer cliënten worden geschaad.

Inschrijvingen in het register van belangenconflicten kunnen aanleiding geven tot een update van de lijst van potentiële belangenconflicten en/of een aanpassing van het belangenconflictenbeleid van ons kantoor.

Datum wanneer het feit zich heeft voorgedaan

Datum waarop het feit werd vastgesteld

Datum van inschrijving in het register

Naam van de persoon die het feit inschrijft in het register

 

Omschrijving van het belangenconflict

 

Beheersmaatregel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZIJN VAN TOEPASSING :

ELKE MEDEWERKER VAN HET KANTOOR IS ZELF VERANTWOORDELIJK OM ELK BELANGENCONFLICT EN DE (MOGELIJKE) OVEREENKOMSTIGE BEHEERSMAATREGEL METEEN TE MELDEN AAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BELANGENCONFLICTEN BINNEN HET KANTOOR. DEZE VERANTWOORDELIJKE ZAL HET REGISTER AANVULLEN VAN ZODRA HIJ OP DE HOOGTE WORDT GESTELD VAN EEN BELANGENCONFLICT. DEZE VERANTWOORDELIJKE ZAL DUS DE VOLGENDE GEGEVENS IN HET REGISTER INVULLEN: (I) DATUM WAAROP HET FEIT ZICH HEEFT VOORGEDAAN; (II) DATUM WAAROP HET FEIT WERD VASTGESTELD; (III) DATUM VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER; (IV) ZIJN EIGEN NAAM EN HOEDANIGHEID VAN VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BELANGENCONFLICTEN BINNEN HET KANTOOR; (V) DE OMSCHRIJVING VAN HET BELANGENCONFLICT; EN (VI) DE BEHEERSMAATREGEL DIE HET KANTOOR NEEMT.

DOOR DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET INSCHRIJVEN VAN DE BELANGENCONFLICTEN TOE TE VERTROUWEN AAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BELANGENCONFLICTEN, WORDT HET HOOFD GEBODEN AAN DE VERPLICHTING OM DESGEVALLEND HET BELANGENCONFLICTENBELEID TE UPDATEN OP BASIS VAN DE INHOUD VAN HET BELANGENCONFLICTENREGISTER.

 
  

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.